Meniu

Pietrosul Mare

Pietrosul Mare este o rezervație naturală de tip geologic, floristic, faunistic şi peisagistic, situată în extremitatea nord-estică a județului Maramureș, în Munţii Maramureşului (grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, ce aparțin lanțului muntos al Carpaţilor Orientali), aproape de limita teritorială cu judeţul Suceava.
Imagine din rezervaţie (vezi sursă)

Rezervația naturală înclusă în Parcul Naţional Munţii Rodnei a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000  publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a -  arii protejate) și se întinde pe o suprafață de 3.300 hectare.

Aria protejată a fost înfiinţată în anul 1932, iar din anul 1979 este inclusă în programul mondial al UNESCO - „Omul și Biosfera”.

Pietrosul Mare reprezintă o zonă montană constituită din vârfuri (Pietrosu Mare - 2303 m, Buhăescu Mare - 2221 m, Buhăescu Mic - 2199 m, Piatra Albă - 2061 m, Hotarului - 1905 m, Bătrâna - 1770 m), ponoare, izvoare carstice, văii, abrupturi calcaroase, circuri (Buhăescu, Rebra, Gropi, Zănoaga Iezerului, Zănoaga Mare, Zănoaga Mică) şi lacuri glaciare (Iezerul Pietrosului, lacurile  Buhăescu I, II, III şi IV), poieni, pajişti, pășuni, jnepenișuri, păduri de conifere, păduri de foioase şi păduri în amestec. Rezervaţia   cuprinde o mare diversitate floristică și asigură condiţii de hrană şi adăpost pentru mai multe specii de mamifere, păsări, reptile şi insecte caracteristice Orientalilor.

Floră 
Flora este alcătuită din arbori și arbusti cu specii de brad (Abies alba), molid (Picea Abies), zâmbru (Pinus cembra), larice (Larix), tisă (Taxus baccata), fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar (Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), mesteacăn (Betula pendula), castan sălbatic (Aesculus hippocastanum), ulm (Ulmus glabra), arțar (Acer platanoides), arin (Alnus glutinosa), salcie (Salix alba),  jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), păducel (Crataegus monogyna), soc (Sambucus nigra), alun (Corylus avellana), mur (Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus), măceș (Rosa canina) sau afin (Vaccinum myrtillus L.).

Clopoţei de munte 
La nivelul ierburilor vegetează specii floristice rare, cu exemplare de:  papucul doamnei (Cypripedium calceolus), ligularia (Ligularia sibirica), firuță-de-munte (Poa granitica ssp. disparilis), frigurele (Cardaminopsis neglecta), clopoțel de munte (Campanula carpatica), drețe (Lysimachia nemorum), gălbinele (Lysimachia punctata), limba cucului (Botrichium lunaria), iarba-gâtului (Tozzia carpathica), lopățea (Lunaria rediviva), saxifragă (Saxifraga carpatica), brândușă de toamnă (Colchicum autumnale), crețișoară (Alchemilla vulgaris), ciuboțica cucului (Primula vernis), floarea paștilor (Anemone nemerosa), margaretă (Leucanthemum vulgare), coada șoricelului (Achillea millefolium), țintaură (Centaurium umbellatum) sau coada-calului (Equisetum arvense).

Faună
Mamiferele sunt reprezentate de: cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), lup cenușiu (Canis lupus), urs brun (Ursus arctos), mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera), râs (Lynx lynx), vidră (Lutra lutra), veveriță (Sciurus carolinensis) sau jder (Martes martes).

Păsări cu specii de: cocoş de mesteacăn (Lyrurus trexis), cocoş de munte (Tetrao urogallus), acvilă (Aquila chrysaetos), uliu păsărar (Accipiter gentilis), corb (Corvus corax), mierlă de apă (Cinclus cinclus), codobatură (Motacilla alba), ciocănitoare (Pycoides tridactylus), scatiu (Carduelis spinus), pițigoi-de-brădet (Parus ater), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), vânturel (Falco vespertinus) sau sturz-de-vâsc (Turdus viscivorus).

Atracții turistice
În vecinătatea rezervației naturale se află mai multe obiective de interes turistic (lăcașuri de cult, monumente istorice, arii protejate, zone naturale), astfel:

Biserica de lemn din Borşa de Jos (sursă)
• Biserica de lemn din Borșa din Jos cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, construcție 1700, monument istoric
• Mănăstirea Moisei, complex monahal cu biserică de lemn, biserică de zid, chilii, grădină.
• Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Mănăstirea Moisei, construcție 1672, monument istoric.
• Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel" din satul Săcel, construcție 1909, monument istoric.
• Obeliscul din Borşa ridicat în amintirea victoriei localnicilor asupra invadatorilor tătari în 1717.
• Parcul Natural Munţii Maramureşului.
• Stâncăriile Sâlhoi - Zâmbroslavele, arie protejată de tip peisagistic, geologic și botanic.
• Izvorul Bătrâna, rezervație naturală de tip hidro-geologic (0,50 ha).
• Complexul turistic Băile-Borşa situat la 12 km nord-est de centrul oraşului.
• Munții Maramureșului, Rodnei și Țibăului

OtterShop - Premium

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *