Meniu

Cheile Rudăriei

Moară de apă cu ciutură în Cheile Rudăriei (vezi sursă)
Cheile Rudăriei alcătuiesc o arie protejată (250 ha) situată în sudul Banatului (în Munții Almăjului pe valea Rudăriei, la o altitudine cuprinsă între 350 și 900 m), în sudul județului Caraș-Severin, pe teritoriul administrativ al comunei Eftimie Murgu.

Rezervația naturală (inclusă în situl de importanță comunitară - Cheile Rudăriei) a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 și reprezintă o zonă cu abrupturi calcaroase, stâncării, grohotișuri, cheiuri, cascade şi văi; cu vegetație ierboasă de stâncărie şi pajiște;  tufărișuri și păduri.

Pe Valea Rudăriei se află Complexul mulinologic Rudăria (Moara Măxinoanea, Moara Vămulea , Moara Hambaroane, Moara Popească, Moara Firizoane, Moara „Îndărătnica Nouă”, Moara „Îndărătnica Mică”, Moara Pațaoanea, Moara Trăiloanea, Moara Daciconea, Moara de la Tunel), monument istoric ce cuprinde un ansamblu de mori de apă (cu ciutură) construite din lemn, la începutul secolului al XX-lea.

Flora rezervației este constituită din vegetaţie lemnoasă cu specii de: fag (Fagus sylvatica), cer (Quercus cerris), gârniță (Quercus frainetto), cărpiniță (Carpinus orientalis), mojdrean (Fraxinus ornus), sânger (Cornus sanguinea), scumpie (Cotinus coggygria), alun (Corylus avellana) sau liliac sălbatic (Syringa vulgaris).

La nivelul ierburilor sunt întâlnite elemente floristice cu specii de: garoafă (Dianthus armeria ssp. armeriastrum), izmușoară de câmp (Acinos arvensis), jaleș-de-câmp (Stachys recta), usturoi sălbatic (Allium flavum) sau crețușcă (Filipendula ulmaria), păiuș-de-livadă (Festuca pratensis), golomăț (Dactylis glomerata), iarba vântului (Nardus stricta), firuță (Poa pratensis) sau păiuș stepic (Festuca rupicola).

Fauna sitului are în componență câteva specii de mamifere, reptile, amfibieni, pești și insecte; dintre care unele protejate prin Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN.

Specii faunistice semnalate în arealul rezervației: lup cenușiu (Canis lupus), vulpe (Vulpes vulpes), căprioară (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), pisică sălbatică (Felis silvestris), veveriță roșcată (Sciurus vulgaris), viezure (Meles meles); vipera cu corn (Vipera ammodytes), broasca țestoasă de uscat (Testudo hermanni), broasca râioasă brună (Bufo bufo), mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi), croitorul cel mare al stejarului (Cerambyx cerdo) sau racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium).

Sursă: Eunis.eea.europa.eu - Flora şi fauna sitului Natura 2000 - Cheile Rudăriei

Produse evoMAG.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *