Meniu

Măgurile Băiţei

Imagine din sit - zona "Între Piatră" (vezi sursa)
Măgurile Băiței alcătuiesc o arie protejată (sit de importanță comunitară) aflată în sud-vestul Transilvaniei, în partea central-nordică a județului Hunedoara (la poalele Munților Metaliferi), pe teritoriul administrativ al comunei Băița și este străbătută de drumul județean DJ706A.

Zona a fost declarată sit de importanță comunitară prin Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr.1964 din 13 decembrie 2007 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România) și se întinde pe o suprafață de 274 hectare. Situl include rezervația naturală Calcarele din Dealul Măgura şi reprezintă o zonă naturală (păduri de foioase, pajiști naturale, pășuni, zone umede cu izvoare permanente, peșteri, goluri carstice, stâncării calcaroase și grohotișuri) încadrată în bioregiunea continentală a Hunedoarei.

Arealul „Măgurile Băiței” a fost desemnat ca sit Natura 2000, în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a unor habitate de interes comunitar din sudul Munților Apuseni.

 Şoaldină aurie (vezi sursa)
La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarităţi floristice; printre care: stânjenelul sălbatic (Iris aphylla ssp. hungarica - specie aflată la a baza desemnării sitului), ruginiță (Asplenium adulterinum), strașnic (Asplenium trichomanes), unghia-ciutei (Asplenium ceterach), turiță mare (Agrimonia eupatoria ssp. eupatoria), pesmă (Centaurea atropurpurea), brândușă de toamnă (Crocus banaticus), gențiană (Gentiana cruciata), gușa-porumbelului (Silene nutans ssp. dubia), șoaldină aurie (Sedum hispanicum) sau Seseli elatum ssp. austriacum, o specie endemică pentru această zonă.

Fauna este una diversă, reprezentată de mai multe de specii de mamifere, reptile, amfibieni şi insecte), dintre care unele protejate prin Directiva Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 sau aflate pe lista roşie a IUCN; astfel:

Mamifere: căprioară (Capreolus capreolus), vulpe (Vulpes vulpes), pisică sălbatică (Felis silvestris), nevăstuică (Mustela nivalis), dihor (Mustela putorius), viezure (Meles meles), liliacul pitic (Pipistrellus pipistrellus), liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii), liliacul mic cu potcoavă (Rhinolophus hipposideros);

Reptile și amfibieni: șarpele de alun (Coronella austriaca), șarpele orb (Anguis fragilis), șopârlă de câmp (Lacerta agilis), gușter (Lacerta viridis), șopârla de ziduri (Podarcis muralis), năpârcă (Natrix natrix), ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina variegata), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris), brotacul-verde-de-copac (Hyla arborea), broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca râioasă brună (Bufo bufo);

Printre speciile de nevertebrate se află melcul de livadă (Helix pomatia) şi cinci specii de fluturi: Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea arion (albăstrița pătată), Zerynthia polyxena, Maculinea alcon.

În vecinătatea sitului se află câteva obiective de interes istoric, cultural și turistic; astfel:

• Biserica de lemn "Buna Vestire" din Băița, construcție 1727, monument istoric.
Biserica de lemn "Buna Vestire" din Hărțăgani, construcție secolul al XVIII-lea, monument istoric.
• Situl arheologic "Măgura" (la Șuri) de la Crăciunești (așezări atribuite perioadelor: Hallstatt; Epoca medievală; Epoca bronzului).

inzonata.ro

✉ ✉ ✉ Formular de contact (◑‿◑)

Nume

E-mail *

Mesaj *